ست کامل بالینگ متد

بالینگ متد یکی از بهترین راه های ثابت نگه داشتن پارامترهای مهم آب از جمله کلسیم، منیزیم، سختی کربنات، پتاسیم و عناصر کمیاب بدون اور دوز شدن آن ها می باشد، ثابت نگه داشتن این پارامترها موجب رشد و شکوفایی رشد و رنگها در مرجان های کلسیمی می شود.

47 _ست کامل بالینگ متد
بوسیله بالینگ متد دیپ اوشن به راحتی می توان پارامترهای تانک را در رنج استاندارد زیر نگهداری و ‌‌‌‌‌‌‌تثبیت کرد.

کلسیم: 400 - 450 ppm
منیزیم: 1280 - 1350 ppm
سختی کربنات: 6.5 - 8.5 dKh
شوری: 33- 35 ppt یا چگالی 1.024-1.026

پارت A
ابتدا میزان مصرف هفتگی کلسیم را محاسبه به دست آورده، سپس با تقسیم کردن میزان مصرف هفتگی میزان مصرف روزانه به دست خواهد آمد؛ حال با اضافه نمودن روزانه محلول پارت A می توان مقدار کلسیم مصرف شده را بدون وارد شدن شوک به سیستم جبران نمود.
مقدار مصرف را مطابق اعداد مرجع محاسبه و اضافه کنید.

الف) هر سی سی از محلول پارت A در هر 3.78 لیتر آب آکواریوم می تواند غلظت کلسیم 5.291 ppm و استرونسیم را 0.096 ppm را افزایش دهد.
ب) مقدار ۲۵ سی سی از محلول پارت A در ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم می تواند غلظت کلسیم را در 5 ppm و استرونسیم را 0.01 ppm را افزایش دهد.

مواد تشکیل دهنده :
کلسیم ، استرونسیم ، مولیبدنیوم ، کبالت ، باریم ، بور ، نیکل ، وانادیوم ، مس ، بروماید ، آهن ، منگنز ، روی ، سلنیوم ، آلومینیوم و لیتیم

پارت B
ابتدا میزان مصرف هفتگی سختی را محاسبه به دست آورده، سپس با تقسیم کردن میزان مصرف هفتگی میزان مصرف روزانه به دست خواهد آمد؛ حال با اضافه نمودن روزانه محلول پارت B می توان مقدار سختی مصرف شده را بدون وارد شدن شوک به سیستم جبران نمود.

الف) هر سی سی از محلول پارت B در 3.78 لیتر آب آکواریوم می تواند سختی کربناته را 0.726 dKh و ید را 0.000793 ppm و فلوراید را 0.0166 ppm افزایش دهد.
ب) مقدار ۲۵ سی سی از محلول پارت B در ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم می تواند سختی کربنات را 0.686dKh و ید را 0.00075 و مقدار یون فلوراید را 0.015ppm را افزایش دهد.

مواد تشکیل دهنده :
کربنات ، بی کربنات ، ید و فلوراید

پارت C
ابتدا میزان مصرف هفتگی منزیم را محاسبه به دست آورده، سپس با تقسیم کردن میزان مصرف هفتگی میزان مصرف روزانه به دست خواهد آمد؛ حال با اضافه نمودن روزانه محلول پارت C می توان مقدار منیزیم مصرف شده را بدون وارد شدن شوک به سیستم جبران نمود.
الف) هر سی سی از محلول پارت C در 3.78 لیتر آب آکواریوم می تواند مقدار منیزیم را 1.058 ppm و پتاسیم را 0.3174 ppm افزایش دهد .
ب ) مقدار ۲۵ سی سی از محلول پارت C در ۱۰۰ لیتر آب آکواریوم می تواند غلظت منیزیم را 1 ppm و پتاسیم را 0.3 ppm افزایش دهد.

مواد تشکیل دهنده :
منیزیم ، پتاسیم ، بور